top
logo

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

HISTORIA SZKOŁY
Wpisany przez admin   
Czwartek, 01 Październik 2009 00:00

Pierwsza szkoła w Siedliskach działała od 1874 roku.

Historia szkolnictwa w Siedliskach 1874 – 2002.

Rok 1874 wpisał się w historię Siedlisk jako początek wielkiego dzieła edukacji na wsi. Inicjatorem założenia Szkoły Elementarnej w Siedliskach był urzędnik państwa austriackiego (okres zaborów), komisarz Starostwa Powiatowego w Tarnowie Eugeniusz Beneszek.

Latem 1874 roku dla celów szkolnych oddany został drewniany budynek, podpiwniczony, kryty gontem, w którym mieściła się jedna izba lekcyjna, tzw. naukowa i mieszkanie dla nauczyciela. Była to szkoła o jednym nauczycielu. Pierwszym nauczycielem był pan Jan Lewandowski, a po 5-ciu miesiącach obowiązki przejął Ananiasz Cycoń, który pracował w tej szkole ponad 7 lat.

W grudniu 1874 roku odbył się akt poświęcenia szkoły, którego dokonał ks. Kanonik Jan Rybarski, proboszcz z Tuchowa w asyście ks. Antoniego Dobrzańskiego, katechety miejscowej szkoły. 

Następnie funkcję nauczycieli w tej szkole pełnili:

Andrzej Wioch od 01.09.1882 do 31.08.1883

Stanisław Lusiński od 1883 roku do połowy 1885 roku

Wojciech Chmielowski od 1885 roku do 1899 roku

Ignacy Marczyk od 1899 roku do 1900 roku

Władysław Hałdziński od 1900 roku do sierpnia 1901 roku

Feliks Gieracki od 15.08.1901 roku do 31.01.1904 roku

Michał Bartosz od 01.02.1904 roku do 01.08.1908 roku

 W roku szkolnym 1905/06 szkoła została przekształcona w szkołę dwuklasową o dwóch nauczycielach, którymi byli Michał Bartosz i jego żona Józefa. W tym czasie dokonano remontu budynku szkolnego, zmiany pokrycia dachu z gonta na papę, wymieniono drzwi w izbach mieszkalnych, przedzielono izbę naukową na dwie klasy, wybudowano nową drewutnię i wyremontowano stajnię – obiekty należące do zaplecza szkolnego. W 1910 roku dokonano przeróbki pomieszczeń w budynku szkolnym wygospodarowując część mieszkania nauczyciela na salę lekcyjną. Z dniem 01.09.1910 roku była to szkoła o 3 klasach i 3 nauczycielach, w której funkcję stałego nauczyciela kierującego pełnił Wojciech Wielgus mianowany z dniem 01.09.1909 roku, a obejmujący obowiązki z dniem 01.10.1909 roku.

Dnia 10.03.1911 roku Rada Szkolna Miejscowa podjęła uchwałę mającą na celu reorganizację szkoły na trzyklasową. Kierownik szkoły Wojciech Wielgus ukończył półroczny kurs nauki koszykarstwa w Krajowej Centralnej Szkole koszykarskiej we Lwowie (w czasie od 01.09.1911 roku do 31.01.1912 roku) i wprowadził naukę koszykarstwa jako przedmiot nadobowiązkowy w wymiarze 4-ch godzin tygodniowo oraz zorganizował kurs nauki koszykarstwa dla starszej młodzieży męskiej w zorganizowanej pracowni (początkowo w budynku szkolnym a następnie w wynajętym pomieszczeniu budynku będącego własnością Brzegowskiego). Nauka koszykarstwa wzbudziła wielkie zainteresowanie w gminie i powiecie. Wyroby koszykarskie pokryły zapotrzebowanie miejscowej i okolicznej ludności oraz sąsiednich powiatów. W warsztacie wykonywano również galanterię wiklinową i przedmioty codziennego użytku, jak np. wózki. Wyroby były również wystawione na wystawie w Tarnowie dnia 31.01 i 01.02.1914 roku z okazji Konferencji Szkolnej Krajowej, gdzie zostały docenione przez wiceprezydenta Rady Szkolnej Krajowej Ignacego Dembowskiego. Wystawa ta została zakupiona w całości przez Spółkę Rolniczo-Handlową „Plon” w Tarnowie. Decydujący wpływ na dalsze losy szkoły miała wizyta inspektora szkolnego Lecha wraz z referentem budownictwa szkół przy Radzie Szkolnej Krajowej – Niesiołowskim w 1914 roku, a w wyniku której wydano polecenie budowy szkoły o 4-ch salach lekcyjnych. Budowę rozpoczętą początkiem lata 1914 roku przerwał w dniu 27 lipca tegoż roku wybuch I wojny światowej. Stary, drewniany budynek szkolny został w czasie wojny zniszczony, a nauka w tym czasie odbywała się w budynku wynajętym u mieszkańca wsi – Józefa Sajdaka (później własność Kordzikowskich). Wyjątek stanowił rok szkolny 1914/15, kiedy to z powodu działań wojennych nie było nauki. Po powrocie z wojska w 1918 roku (udział w wojnie) kierownik szkoły Wojciech Wielgus wznowił budowę szkoły, która została zakończona w 1920 roku. Była to szkoła o czterech salach lekcyjnych, w związku z czym otrzymała status szkoły czteroklasowej o czterech nauczycielach. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego rozporządzeniem z dnia 12.12.1924 roku z ważnością od 01.01.1925 roku zreorganizowało szkołę na pięcioklasową publiczną szkołę powszechną mieszaną. Po zawieszeniu w czynnościach w roku 1929 (w związku z aferą w kasie Stefczyka i aresztowaniem), a później śmierci kierownika i budowniczego szkoły Wojciecha Wielgusa, obowiązki kierownika szkoły w roku szkolnym 1930/31 pełnił w zastępstwie Mieczysław Kuca, który zmienił nazwisko na Krywański. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego dekretem z dnia 11.07.1931 roku mianowało, w drodze konkursu, kierownikiem szkoły z dniem 01.08.1931 roku Romana Piskora. Zatrudniona została też jego żona Maria Piskorowa – stała nauczycielka. Kierownik szkoły podjął gruntowny remont zniszczonego budynku szkolnego, w tym mieszkania dla kierownika szkoły i budynku gospodarczego oraz zagospodarował otoczenie szkoły zakładając wokół budynku sad owocowy. W latach 30-ch liczba nauczycieli została zredukowana do trzech. Nauki religii udzielał ks. Jan Kurek, pierwszy proboszcz powstałej w 1933 roku parafii Siedliska Tuchowskie, a od 25.11.1937 roku kolejny proboszcz parafii ks. Antoni Ramian. W tych latach tj. od roku szkolnego 1934/35 do 1937, w miesiącach zimowych, organizowane były kursy dokształcające dla młodzieży pozaszkolnej w wieku 14-18 lat. Dokonano dalszych zmian w obejściu szkoły i w budynku – nowe schody wejściowe z balustradą oraz wentylację podpiwniczenia.

W latach 1939-45 nauka odbywała się z przerwami spowodowanymi epidemią chorób, silnymi mrozami i brakiem opału oraz zajęciem od 4 sierpnia 1944 roku budynku szkolnego przez batalion niemieckich saperów, a następnie kompanię weterynaryjną.

Po opuszczeniu budynku szkolnego i wsi przez Niemców w dniach 16-18 stycznia 1945 roku przystąpiono do remontu budynku szkoły. W dniu 1 lutego, tradycją minionych lat, nabożeństwem inauguracyjnym rozpoczęto rok szkolny 1944/45. Mała liczba uczniów, będących w obowiązku szkolnym, w tym roku podjęła naukę z powodu ogólnego zubożenia ludności na skutek długotrwałej wojny. Na terenie szkoły organizowano okolicznościowe akademie, a pozyskane środki w formie dowolnych datków przeznaczano na zakup sprzętu i książek do biblioteki szkolnej. Od 4 maja 1945 roku rozpoczęło działalność Szkolne Koło PCK, którego opiekunem została Maria Gacek, nauczycielka zatrudniona od dnia 01.04.1942 roku, a w następnym roku szkolnym rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska (opiekunem była również Maria Gacek). Po wyzwoleniu szkoła stała się 7-klasową i w związku z tym zorganizowano kurs klasy VII w zakresie przedmiotów objętych programem nauczania publicznej szkoły powszechnej. W roku szkolnym 1946/47 szkoła została zreorganizowana i funkcjonowała jako 8-klasowa szkoła podstawowa do roku szkolnego 1947/48. W ramach zorganizowanej przy szkole świetlicy dla młodzieży pozaszkolnej pod kierownictwem nauczycielki Antoniny Korol, która rozpoczęła pracę w tutejszej szkole od września 1946 roku, prowadzony był zespół świetlicowy, który za udział w konkursie artystycznym zespołów świetlicowych w Tarnowie jako jedyny wiejski zespół otrzymał II nagrodę.

Rok szkolny 1947/48 obfitował również w wykonane inwestycje na terenie szkoły, a to: budynek gospodarczy, pomieszczenia sanitarne, zabezpieczenie studni, wykonanie ławek uczniowskich. W 1949 roku przeprowadzono ankrowanie i zewnętrzny remont szkoły z powodu pęknięć murów biegnących od dachu aż do fundamentów. Dużo zrozumienia wykazał i wiele pracy dla dobra szkoły wykonał sołtys gromady Henryk Łątka. Kolejny rok szkolny 1948/49 przyniósł reformę organizacyjną szkół i w związku z tym, aż do roku szkolnego 1965/66 szkoła funkcjonowała jako 7-klasowa szkoła ogólnokształcąca stopnia podstawowego. 

W styczniu 1958 roku Wydział Oświaty przydzielił dla szkoły instrumenty muzyczne: mandoliny, skrzypce, mandole i bandżo. Kółko muzyczne zorganizowała i prowadziła nauczycielka Antonina Korol, rozszerzając kółko w latach następnych o chór szkolny.

W roku szkolnym 1959/60 na terenie szkoły zorganizowane zostało, w ramach zajęć pozalekcyjnych, kółko dramatyczne prowadzone przez nauczycielkę Marię Gacek oraz kółko taneczne prowadzone przez nauczycielkę Helenę Mierwę. 

Od roku szkolnego 1951/52 działała organizacja harcerska prowadzona przez przewodnika harcerskiego Jana Trędowicza, następnie Marię Orlik, a od roku szkolnego 1959/60 przez drużynową Stanisławę Węgrzyn. Organizacje uczniowskie: PCK, SKO, Spółdzielnia Uczniowska, drużyna harcerska, Szkolne Koło SFBS (Społeczny Fundusz Budowy Szkół) urządzały imprezy artystyczne, z których dochód przeznaczano na Społeczny Fundusz Budowy Szkół. Kółka zainteresowań swoimi występami uświetniały imprezy szkolne i środowiskowe oraz brały udział w przeglądach artystycznych i konkursach zajmując najwyższe miejsca. 

Spółdzielnia Uczniowska oprócz działalności handlowej w ramach sklepiku szkolnego prowadziła hodowlę królików i pszczół. W okresie ferii letnich w roku 1964 Wydział Oświaty przeprowadził remont kapitalny budynku szkolnego. W związku z wyróżnioną działalnością Szkolnego Koła Odbudowy Kraju i Stolicy prowadzonego przez nauczycielkę Marię Kras, Prezydium Komitetu Wojewódzkiego OKiS przyznało szkole w roku szkolnym 1965/66 dotację na zakup pomocy naukowych.

W dniu 25.06.1966 roku z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego i PGRN urządzona została uroczystość jubileuszowa 50-lecia pracy pedagogicznej kierownika szkoły Romana Piskora, który funkcję kierownika szkoły w Siedliskach objął 35 lat temu. Trudne warunki lokalowe szkoły, 4 sale lekcyjne dla 300 uczniów, nauka na dwie zmiany, okazały się być punktem zainteresowania przewodniczącego GRN Maksymiliana Krasa i kierownika szkoły Romana Piskora. W lipcu 1966 roku zebranie wiejskie podjęło uchwałę o przystąpieniu do rozbudowy szkoły w Siedliskach, określając na ten cel wysokość świadczeń i sposób egzekwowania zobowiązań, którą zatwierdziła październikowa sesja GRN i przyjęła to przedsięwzięcie do planu gospodarczego i budżetu na lata 1967-1969. Od tego momentu rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na wspomnianym zebraniu wiejskim wybrano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. 

Rok szkolny 1966/67 wprowadził reformę oświatową, w związku z którą szkoła stała się znów 8-klasową szkołą podstawową. W tym też roku szkolnym obowiązki kierownika szkoły pełniła nauczycielka Antonina Korol w zastępstwie za przebywającego na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia kierownika szkoły Romana Piskora. Nauka odbywała się na dwie zmiany w 5-ciu salach lekcyjnych tj. w 4-ch w budynku szkoły i 1-ej w Domu Ludowym, a w następnych latach już w 3-ch wynajętych w tymże budynku. 

Rok szkolny 1967/68 przyniósł kolejne zmiany personalne. Oprócz nowo zatrudnionych nauczycieli do pracy, na stanowisko kierownika szkoły, powrócił po urlopie Roman Piskor, natomiast nauczycielki Maria Piskor i Antonina Korol przeszły na roczny urlop zdrowotny. 

W tym też roku przestał działać zespół muzyczny prowadzony od roku szkolnego 1958/59 przez Antoninę Korol. Zaplanowaną rozbudowę szkoły rozpoczęto 1 marca 1968 roku. Szczerze i z oddaniem zajął się rozbudową, poświęcając wiele czasu, przewodniczący GRN, mieszkaniec Siedlisk Maksymilian Kras. W celu łatwiejszego dojazdu do szkoły i dowozu materiałów budowlanych ludność wsi z młodzieżą szkolną wykonała prace poszerzając i utwardzając drogę w miejsce błotnistej i wąskiej.

Po 53-ch letniej pracy w zawodzie nauczycielskim odszedł na emeryturę kierownik szkoły Roman Piskor, którego z dniem 01.09.1968 roku na tym stanowisku zastąpił mianowany przez Wydział Oświaty w Tarnowie Tadeusz Kozaczka.

Kontynuowana była rozbudowa w ramach zobowiązań mieszkańców wsi, a to: świadczeń w formie materiałów budowlanych, w formie pieniężnej, w formie robocizny przy udziale środków państwowych. Budowę prowadziło zatrudnionych na stałe trzech murarzy i pięciu pomocników, a od roku następnego wykonawstwo przejęła ekipa remontowo-budowlana Kółka Rolniczego pod kierownictwem prezesa Maksymiliana Krasa. Również młodzież szkolna klas IV-VIII wraz ze swoimi wychowawcami wiele godzin przepracowała przy budowie, a były to prace: wywóz ziemi, podawanie dachówki, znoszenie cegły, porządkowanie obejścia wokół szkoły. 

Wśród wielu uroczystości szkolnych i środowiskowych w roku szkolnym 1968/69 na szczególną uwagę zasłużyła akademia z okazji 10-lecia istnienia Spółdzielni Uczniowskiej, której bogaty dorobek został doceniony przez przedstawicieli spółdzielczości. Zaoszczędzony fundusz oświatowy Walne Zgromadzenie przeznaczyło na zakup pianina dla szkoły.

W roku szkolnym 1969/70 nauka w dalszym ciągu odbywała się w 4 salach lekcyjnych w budynku szkolnym i w 3-ch wynajętych, w 12 oddziałach na dwie zmiany.

Poza nauką w dziennej szkole prowadzone były kursy VI i VII klasy, dla dorosłych z naborem uczniów z południowej części powiatu. 

W marcu 1970 młodzież szkolna, nauczyciele i mieszkańcy wsi wzięli udział w pogrzebie długoletniego woźnego szkoły Franciszka Skrucha.

Rok szkolny 1970/71 rozpoczęto 2 września w rozbudowanym, powiększonym o nowe skrzydło z 4-ma salami lekcyjnymi, budynku szkolnym, gdzie nauka odbywała się w 14-stu oddziałach na dwie zmiany w 8 salach lekcyjnych. Uroczyste przekazanie rozbudowanej szkoły nastąpiło 20 listopada z udziałem przedstawiciela Wydziału Oświaty, przedstawicieli władz administracyjnych powiatu i gromady w obecności młodzieży szkolnej, grona pedagogicznego i mieszkańców wsi. 

W dalszym ciągu kontynuowana była nauka dla dorosłych w klasie VII i VIII, a od 1.10.1972 roku przy tutejszej szkole zorganizowana została przez Wydział Oświaty – Szkoła Podstawowa dla Pracujących, obejmująca klasy VI-VIII.

Lata szkolne 1971/72 i 1972/73 przyniosły wiele zmian kadrowych, zarówno kadry pedagogicznej jak również administracyjnej i obsługi. To również okres czasu, w którym swoją działalność uwidoczniły na terenie szkoły, w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatu organizacje szkolne i kółka zainteresowań.

Delegacja młodzieży szkolnej, Grona Pedagogicznego i mieszkańców wsi wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych (w Krakowie – cmentarz w Barku Fałęckim) byłego długoletniego kierownika szkoły w Siedliskach Romana Piskora, który zmarł 24 maja 1973 roku.

W roku szkolnym 1973/74 kierownictwo szkoły objął dyrektor Roman Such. Nauka odbywała się na 2 zmiany w 8 salach lekcyjnych, w 13 oddziałach. Na terenie szkoły działało szereg organizacji uczniowskich i kółek zainteresowań, które pod kierunkiem opiekunów nauczycieli organizowały uroczystości szkolne i państwowe. Najwięcej młodzieży zrzeszał ZHP, którego szczepowym była hm. Stanisława Węgrzyn. W ramach Niedzieli Czynu Społecznego młodzież szkolna wykonała prace porządkowe wokół szkoły.

Dyrektorem Szkoły w roku szkolnym 1974/75 została mianowana Joanna Nosal.

Nauka klas I-VIII kontynuowana była w 14-stu oddziałach, a od listopada prowadzone były zajęcia w ramach ogniska przedszkolnego. Na terenie szkoły, oprócz uroczystości organizowanych przez uczniów, odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz brano udział w olimpiadach przedmiotowych.

W okresie wakacji prowadzony był dzieciniec wiejski w celu bezpiecznego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego przez dzieci podczas nasilonych prac polowych.

W tym roku szkolnym dokonano tylko drobnych prac remontowych w budynku szkoły, ponieważ brak środków finansowych uniemożliwił przeprowadzenie kapitalnego remontu.

Kolejne zmiany w kadrze kierowniczej szkoły nastąpiły w roku szkolnym 1975/76, a mianowicie dyrektorem szkoły został mianowany Stanisław Jaworski, który pełnił tę funkcję do 20.09.1982 r.

W czerwcu 1976 r. rozpoczęto remont szkoły, który kontynuowano w następnych latach w okresie wakacji aż do roku 1978. Budynek szkolny został odnowiony wewnątrz i na zewnątrz piece grzewcze zastąpiło centralne ogrzewanie.

Aktywność społeczna uczniów uwidoczniła się w efektach prac społecznych na terenie szkoły i środowiska. Liczne organizacje uczniowskie i koła zainteresowań realizując zadania zawarte w planach pracy, przygotowywały apele, wieczornice i akademie z różnych okazji.

Efekty pracy szkoły to między innymi udział uczniów w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych dochodząc do etapów rejonowych czy wojewódzkich, zdobywając I, II, lub III miejsca.

W skali krajowej szkoła reprezentowana była w roku szkolnym 1990/91 przez Spółdzielnię Uczniowską prowadzoną przez nauczyciela Wiesława Wajdę, która zajęła VI miejsce w konkursie ogólnokrajowym. Przy SU działał również zespół wokalny „Awangarda”, który prezentował swój program na szkolnych, międzyszkolnych, gminnych i wojewódzkich występach. Wprowadzona w tym czasie reforma oświatowa dotyczyła organizacji roku szkolnego, problemów wychowawczych i życia wewnątrzszkolnego. Kładła szczególny nacisk na wdrażanie samorządności, przestrzeganie ceremoniału szkolnego i kodeksu ucznia. 

Rok szkolny 1977/78 przynosząc zmiany kadrowe uszczuplił Grono Pedagogiczne szkoły o wspaniałego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń, oddanego instruktora harcerskiego w stopniu hm. PL p. Stanisławę Węgrzyn, która przeszła na emeryturę. Powróciła jeszcze do pracy w ciągu kilku kolejnych lat, począwszy od roku 1981, zatrudniona na godzinach jako nauczyciel j. polskiego, następnie od 1986/87 zawiesiła emeryturę i podjęła pracę w bibliotece szkolnej, a od września 1990 r. do 1999 r. jako niepełnozatrudniony nauczyciel religii.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20.09.1982 r., z udziałem GDS mgr Franciszka Szeląga, dokonane zostały zmiany personalne na stanowisku dyrektora szkoły. Dyrektorem szkoły została Michalina Jaworska. Powierzoną funkcję pełniła do roku szkolnego 1986/87 włącznie. Budynek szkolny wymagał znowu remontu, którego dokonywano w kolejnych latach. Została wymieniona instalacja elektryczna w całym budynku, dokonano wymiany podłóg w dwóch salach lekcyjnych i drzwi we wszystkich klasach i w kancelarii, naprawy siatki ogrodzeniowej. W ciągu tych lat nadal kontynuowały swoją działalność organizacje uczniowskie, jak: Samorząd Uczniowski, PCK, Spółdzielnia Uczniowska „Awangarda”, Szczep ZHP, SKO, SKS, SKTPPR, LOP oraz kółka zainteresowań: kółko matematyczne, fizyczne, muzyczne, biologiczne. Zajęcia w ramach UPDR-u prowadziła nauczycielka Halina Hudyka. Uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych z matematyki, geografii, j. rosyjskiego, biologii, j. polskiego oraz w konkursie modelarskim.

Sukcesy osiągnięte w pracy z uczniami oraz ważniejsze wydarzenia, to między innymi:

Rok szkolny 1982/83

III miejsce w gminie w dziedzinie sportu, 
II i V miejsce w rejonowej olimpiadzie matematycznej, 
III miejsce w konkursie przeciwpożarowym,
I i II miejsce w rejonowym przeglądzie piosenki harcerskiej i zuchowej

 
15.02.1983 r. zmarła długoletnia zasłużona dla wsi i szkoły nauczycielka Maria Gacek /pogrzeb na Starym Cmentarzu w Tarnowie/ 
9.03.1983 r. zmarła długoletnia nauczycielka zasłużona dla wsi i szkoły, serdeczny przyjaciel dzieci Antonina Korol /pogrzeb na cmentarzu w Tarnowie – Krzyżu/.
Podczas wakacji w 1983 r. zmarły z powodu zatrucia grzybami siostry Anna i Agata Ciszek. 

Rok szkolny 1983/84

III, V i VI miejsce w olimpiadzie matematycznej na szczeblu rejonowym, 
II miejsce w wojewódzkim konkursie przeciwgruźliczym, 
I miejsce w turnieju „Sprawni jak żołnierze” i reprezentowanie szkoły i gminy w wojewódzkim turnieju, 
III miejsce w turnieju na najlepiej usportowioną szkołę, 
puchar za udział w Rejonowych Eliminacjach Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych, 
I miejsce w zawodach „Sprawni jak żołnierze”

Rok szkolny 1984/85
 
III miejsce w rejonowej olimpiadzie matematycznej, 
udział w olimpiadzie polonistycznej na szczeblu rejonu, 
II miejsce na najlepiej usportowioną szkołę,
puchar za udział w Rejonowych Eliminacjach Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych

Rok szkolny 1985/86
 
Udział SKO w ogólnopolskim konkursie oszczędności i I miejsce na szczeblu gminy,
IV miejsce w olimpiadzie matematycznej,
II miejsce w Turnieju Piosenki Dziecięcej „Tuchów 86”,

W tym roku szkolnym przeszła na emeryturę nauczycielka Maria Kras, która od następnego roku podjęła pracę na ½ etatu do roku 1987/88.
 
Rok szkolny 1986/87
 
II miejsce na najlepiej usportowioną szkołę w gminie
 
Z dniem 1.09.1987 r. Inspektor Oświaty i Wychowania w Tuchowie stanowisko dyrektora szkoły powierzył p. Markowi Marchwicy, nauczycielowi tutejszej szkoły, który pełnił tę funkcję do roku szkolnego 1990/91 włącznie.

Uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych z j. polskiego, matematyki i geografii. Wygrywali wiele zawodów sportowych, utrzymując II miejsce w gminie na najbardziej usportowioną szkołę. Aktywnie pracowały organizacje uczniowskie. Wychowawcy klas i opiekunowie organizacji przygotowali wiele imprez i uroczystości rocznicowych dla szkoły i środowiska, opiekowali się ludźmi potrzebującymi pomocy oraz miejscami pamięci narodowej. SKO prowadzona przez opiekuna p. Marię Szumlańską otrzymała za swoją działalność nagrodę pieniężną, którą przeznaczono na dofinansowanie wycieczek dla najlepiej oszczędzających klas.

Znacznej poprawie uległo zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe do wielu przedmiotów oraz w sprzęt kinotechniczny. Dyrektor szkoły potrafił przekonać rodziców do aktywnej pomocy szkole przez wykonywanie licznych prac na jej rzecz. Zmodernizowano i doprowadzono do użyteczności szatnię szkolną. Zmieniły się na korzyść warunki pracy szkoły dzięki przychylnemu stosunkowi i finansowej pomocy ze strony władz, tj. Inspektora Oświaty i Wychowania w Tuchowie p. Franciszka Szeląga i Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy p. Maksymiliana Krasa. Dokonano najpilniejszych prac remontowych szkoły i wymianę więźby dachowej na starym skrzydle szkoły, która stanowiła zagrożenie dla przebywających w tych pomieszczeniach, mimo ograniczeń i zachowania maksymalnych środków ostrożności ze strony nauczycieli i uczniów.

W roku szkolnym 1990/91 po przeszło 30 latach wróciła do szkół religia, której w naszej szkole uczyli: proboszcz ks. Stanisław Augustyn i emerytowana nauczycielka p. Stanisława Węgrzyn, a od 1999 r. katecheta ks. Jacek Kantor.

W związku z rezygnacją p. Marka Marchwicy ze stanowiska dyrektora szkoły obowiązki dyrektora w roku szkolnym 1991/92 zgodziła się pełnić długoletnia nauczycielka szkoły p. Maria Szumlańska, która następnie w drodze konkursu została mianowana dyrektorem szkoły.

W zakresie inwestycji w tym czasie tj. do roku 1993 ukończono przebudowę dachu na budynku szkolnym, wyremontowano korytarz prowadzący do szatni, wybetonowano ubytki w podwórzu szkolnym, częściowo wymieniono murki pod słupkami w ogrodzeniu obejścia szkolnego, wymalowano 2 sale lekcyjne, wykonano prace elektryczne przy wymianie pionu, odnowiono zniszczoną elewację budynku. Wielu prac dokonano przy udziale nieodpłatnej pracy rodziców. Za pozyskane środki finansowe z Europejskiego Funduszu Pomocy Wsi Polskiej i Rady Sołeckiej przy udziale pracy uczniów klas ósmych i ich rodziców wykonano ubikacje wewnątrz budynku szkolnego. Komitet Rodzicielski partycypował w kosztach gazyfikacji budynku szkolnego. Pracą dydaktyczno-wychowawczą objęci byli uczniowie nie tylko podczas lekcji, ale także w ramach nieodpłatnie prowadzonych kół zainteresowań, jak matematycznego, polonistycznego, muzycznego, zajęć SKS oraz organizacji uczniowskich, a to PCK, Samorządu Uczniowskiego, gromady zuchowej i drużyny harcerskiej. Liczne spotkania, imprezy kulturalno-rozrywkowe, akademie szkolne i środowiskowe, konkursy szkolne dawały możliwość wykazania się i prezentacji w środowisku szkolnym i lokalnym oraz możliwość poznawania dorobku kulturalnego kraju i świata.

Sprawdzeniem uzyskiwanych efektów było zajęcie I miejsca w rejonowym konkursie matematycznym i XIII miejsce na szczeblu województwa.

Z dniem 1.01.1994 r. organem prowadzącym został Urząd Gminy w Tuchowie. Dnia 1.09.2004 r. na uroczystym apelu rozpoczynającym rok szkolny 1994/95 w obecności Burmistrza Gminy, przedstawiciela Administracji Samorządowej w Tuchowie, prezesa ZNP, grona nauczycielskiego, uczniów i rodziców, pożegnano dyrektora szkoły Marię Szumlańska przechodzącą na emeryturę, po 30 latach pracy, oddaną dla sprawy szkoły i młodzieży nauczycielkę i wychowawcę oraz pełniącą przez ostatnie trzy lata funkcję dyrektora szkoły.

Z dniem 1.09.1994 r. funkcja dyrektora szkoły została powierzona p. Halinie Hudyka. Powierzenie to zostało przedłużone na lata następne przez Zarząd Gminy w Tuchowie i zaakceptowane przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej szkoły w drodze tajnego głosowania. Sześcioletni okres pełnienia funkcji dyrektora szkoły okazał się uciążliwy z powodu szeregu zmian organizacyjnych i programowych systemu oświaty, prowadzonych inwestycji i trudnych warunków lokalowych. W wakacje 1995 r. podczas nieszczęśliwego wypadku drogowego zginął uczeń Paweł Duda.

W czerwcu 1997 r. przeszła na emeryturę nauczycielka, wychowawca, instruktor ZHP p. Otylia Mastalerz, która pracowała w tej szkole od roku szkolnego 1973/74.
Rok szkolny 1998/99 był czasem intensywnych przygotowań do wprowadzenia reformy oświaty, która dotyczyła zmian programów nauczania, metod kształcenia, systemu oceniania i struktury organizacyjnej szkoły. Pierwszy etap edukacji obejmował dzieci sześcioletnie w oddziałach przedszkolnych i ten etap został bez zmian. II etap obejmuje klasy I–III nauczaniem zintegrowanym i klasy IV–VI nauczaniem blokowym w szkole podstawowej. Następnym etapem kształcenia są trzyletnie gimnazja.
 
Reforma oświaty weszła do szkół w roku szkolnym 1999/2000, ale już w poprzednich latach były wprowadzone jej elementy. W związku ze zmianą organizacyjną szkół w roku szkolnym 1998/99 szkołę podstawową ukończyli uczniowie po klasie ósmej, kontynuując dalszą naukę w szkołach ponadpodstwowych, typu licea, technika i szkoły zawodowe oraz uczniowie po klasie szóstej, którzy podjęli dalsze kształcenie w gimnazjum trzyletnim. W związku z tym szkoła w Siedliskach pozostała jako 6-letnia szkoła podstawowa. Klasy gimnazjalne do roku szkolnego 1999/2000 były klasami filialnymi Publicznego Gimnazjum nr 1 w Tuchowie, pozostając w budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskach.

W zakresie inwestycji dokonano prac remontowych w budynku oddziału przedszkolnego i wykonanie piaskownicy dla dzieci. Przy pracach pomagali rodzice i w ramach współpracy SKR w Siedliskach. Realizując zadanie „Upiększamy teren wokół szkoły” uczniowie wraz z wychowawcami włożyli dużo pracy osiągając zamierzone efekty. Została też odmalowana pozostała cześć szkoły /nie rozburzona/, odnowiono niektóre meble szkolne oraz zakupiono nowe meblościanki, stoliki i krzesła uczniowskie.

W związku z włamaniem do szkoły 1.07.1995 r. został założony alarm, a potem dokonano zakupu sprzętu audio i technicznego oraz sprzętu sportowego dokładając do budżetowych środków finansowych środki uzyskane z nagrody Ministra Oświaty za udział w konkursie „Bezpieczne ferie”, zebrane datki od mieszkańców wsi za rozprowadzony kalendarz okolicznościowy opracowany przez członków Rady Pedagogicznej szkoły i przedstawione przez uczniów Jasełka.

Problemem wsi okazał się budynek szkoły, który nie spełniał warunków bezpiecznej pracy oraz wymogów lokalowych na ówczesne czasy. Ze względów ekonomicznych zawiązany Komitet Budowy Szkoły opowiadał się za wyburzeniem części szkoły, oddanej do użytku w 1920 r. i budową obszernego skrzydła na tym terenie. Trudna była i długo trwała procedura związana z lokalizacją szkoły ze względu na rozbieżne zdania mieszkańców wsi, ekspertów budowlanych i członków Komitetu Budowy Szkoły. W sprawie tej decydujący głos miało podjąć zebranie wiejskie. W czerwcu 1996 r. opracowana została analiza stanu technicznego konstrukcji budowlanej starszej części budynku szkolnego oraz ocena przydatności działki pod rozbudowę szkoły. Wnioski i uwagi zawarte w analizie stwierdzają, że stan techniczny szkoły jest bardzo zły i stwarza zagrożenie dla uczniów i pracowników. Dokonana ponownie ekspertyza w lipcu 1998 r., kiedy po ulewnych deszczach zostały zalane piwnice, potwierdziła pogarszający się stan techniczny budynku. Została podjęta ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji szkoły i działania związane z budową.

Wynajęte pomieszczenia w budynku OSP w Siedliskach zaadaptowano na sale lekcyjne dokonując malowania pomieszczeń, zmiany oświetlenia, uzupełnienia drzwi, czyszczenia i malowania parkietu. Od 1.09.1998 r. nauka odbywała się w trzech budynkach, tj.

- budynek oddziału przedszkolnego,
- remizie OSP uczyły się klasy I–III
- w budynku szkolnym /skrzydło oddane w 1970 r./ klasy IV–VIII, a później klasy IV–VI i klasa gimnazjalna.

Nauka w siedliskiej szkole odbywała się zawsze na dwie zmiany, ze względu na „szczupłe” warunki lokalowe przy ponad 300 uczniach w 16–10 oddziałach szkolnych i 2-ch oddziałach przedszkolnych.

W czasie wakacji 1998 r. dokonano rozbiórki „starej części” budynku, tj. wzniesionego w latach 1914 –1920. Na miejscu wyburzonego budynku w roku szkolnym 1999/2000 został wykonany w stanie surowym i pokryty dachem duży obiekt połączony z istniejącą częścią budynku szkolnego.

Trudności lokalowe nie stały się przeszkodą w rytmicznym realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. W dalszym ciągu pracowały organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, PCK, Uczniowski Klub Sportowy „Maraton”, gromada zuchowa oraz bezpłatnie prowadzone kółka przedmiotowe: polonistyczne i matematyczne. Nauczyciele organizowali różne konkursy na terenie szkoły, a to: muzyczny ph.: „Śpiewać i grać każdy może”, literacki ph.: „Moje rodzinne strony”, „Rodzina sercem cywilizacji i ogrodem miłości” oraz „Własna twórczość”, mitologiczny, recytatorski ph.: „Wiersze, które lubimy”, czytelniczy „Na najciekawszą recenzję książki”, „Na najciekawsze przebranie baśniowe”, kolęd ph.: „Śpiewamy najpiękniejsze kolędy”, plastyczny „Pisanka na wesoło”, stroik i kartkę świąteczną. Zwycięzcy niektórych konkursów brali udział w olimpiadach gminnych zajmując czołowe miejsca, np. recytatorskim – I, II i III miejsce, plastycznym VII miejsce. Uczniowie uczestniczyli też w gminnych, rejonowych i wojewódzkich zawodach sportowych odnosząc sukcesy, szczególnie w czwórboju lekkoatletycznym, w biegach przełajowych, piłce siatkowej, ręcznej i piłce nożnej, zdobywając puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe i pieniężne, które przeznaczane były na zakup sprzętu sportowego.

Praca z uczniem zdolnym owocowała również udziałem w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonu i województwa. W eliminacjach rejonowych konkursu matematycznego uczniowie zajęli w kolejnych latach II, VI, III miejsce, a na szczeblu wojewódzkim XII miejsce. Natomiast w konkursie literackim i ekologicznym uczennica zajęła I miejsce.

W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe podjęta tematyka realizowana była na lekcjach wychowawczych i w kręgach tematycznych, organizowane były wycieczki, konkursy, imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe oraz spotkania z o. Stanisławem Gruszką – autorem książki pt.: „Siedliska między dawnymi a nowymi czasy”. Tradycją stała się klasowa i szkolna Wigilia. Szkoła brała również udział w akcjach na rzecz pomocy dzieciom włączając się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i harcerskiej akcji „Grosik”, zbiórki na rzecz powodzian, w pracach na rzecz środowiska – Sprzątanie Świata i Gminy. 

Praca nauczycieli i uczniów widoczna była także w środowisku lokalnym przez przygotowanie i przedstawienie programu artystycznego z różnych okazji, a to:
otwarcia Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siedliskach,
Dnia Matki,
Jasełka,
powiatowe obchody Święta Ludowego dla mieszkańców wsi i okolicy,
udział w zorganizowaniu Festynu i przeprowadzenie loterii fantowej.

Dla uczniów pozostających w swoim miejscu zamieszkania trzykrotnie podczas wakacji została zorganizowana półkolonia ze środków przeznaczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie. Natomiast podczas ferii zimowych prowadzone były zajęcia przez dyżurujących nauczycieli oraz w ramach realizacji zadań Nieobozowej Akcji Zimowej przez zastępy NAZ pod opieką drużynowego. Rodzice uczniów chętnie i aktywnie brali udział w przygotowaniach imprez dla dzieci i uroczystościach szkolnych.

Na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 1999/2000 uczniowie, rodzice i nauczyciele pożegnali przechodzącą na emeryturę p. Halinę Hudyka - długoletnią nauczycielkę tutejszej szkoły, wychowawcę młodzieży, oddanego szkole pracownika, pełniącą przez wiele lat funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły od 1.09.1994 r. Apel inaugurujący rok szkolny 2000/01 poprowadziła p. mgr Marzanna Gawron, dyrektor szkoły, która objęła funkcję w drodze konkursu, będąc wcześniej nauczycielem tej szkoły.
 
Przedstawione poniżej działania obejmują trzyletni okres pracy szkoły, tj. rok szkolny 2000/01, 2001/02, 2002/03.

W zakresie inwestycji prowadzone są w dalszym ciągu prace budowlane części obiektu szkolnego oraz gruntowne prace remontowo-modernizacyjne w części pozostałej, które sfinansowane zostały ze środków Banku Światowego /o środki te czyniła stania pełniąca wówczas obowiązki dyrektora p. Halina Hudyka/. Oprócz tego wykonane zostały prace modernizacyjne w budynku remizy OSP, gdzie w dalszym ciągu uczą się klasy I–III i klasa IV b, a to nowa szatnia, parkiet na dużej sali, malowanie sal lekcyjnych i dużej sali oraz zagospodarowanie boiska sportowego /asfaltowanie, obsadzenie drzewkami, wykonanie ogrodzenia/.

Praca szkoły jako jednostki dydaktyczno-wychowawczej opierała się oprócz obowiązujących programów dydaktyczno-wychowawczych, na opracowanych przez członków RP wewnątrzszkolnych dokumentach bazowych, tj., Misji Szkoły i Planie Rozwoju Szkoły, które wytyczyły działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia. Realizowana reforma oświatowa oprócz wspomnianych wcześniej zmian wprowadziła testy kompetencji dla uczniów klasy VI, czyli kończących szkołę podstawową oraz awans zawodowy nauczycieli. W szkole działały nadal organizacje uczniowskie, a to: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, Gromada Zuchowa, Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” oraz koła zainteresowań: matematyczne, polonistyczne i nowo założone koło artystyczne.

Uczniowie brali też udział w zajęciach gry na organach i zajęciach rytmiki prowadzonych odpłatnie przez zainteresowanych. Uczniowie klas IV–VI korzystali z profilaktycznych zajęć świetlicowych, sponsorowanych przez Gminną Komisję do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Imprezy klasowe i szkolne:
 
akademia z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
Wieczór Wróżb – Andrzejki,
Mikołaj w szkole,
Wigilia w klasowej rodzinie,
Wigilia szkolna – program „Jest taki dzień”,
Jasełka,
Dzień Babci i Dziadka,
zabawa choinkowa,
Akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3-go Maja – „Witaj majowa jutrzenko”,
Dzień Dziecka, Dni Oświaty Książki i Prasy, 
oglądanie widowisk teatralnych, występu iluzjonisty,
wyjazdy do teatru i kina, na wystawy malarstwa,
spotkania z ciekawymi ludźmi – o. St. Gruszką, pracownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej, prezesem Koła Pszczelarzy
dyskoteki,
wycieczki w celu poznania własnej miejscowości i regionu. 

Konkursy, zawody sportowe, osiągnięcia:
 
konkurs kolęd „Śpiewamy najpiękniejsze kolędy”,
konkurs recytatorski „Wiersze, które lubimy”,
konkurs literacki ph.: „Wieczór wigilijny w polskiej i obcej literaturze”, „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”’,
konkurs czytelniczy ph.: ”Wartość przyjaźni na podstawie Kubusia Puchatka A. A. Milne”
konkurs mitologiczny,
konkurs wiedzy o zdrowiu,
konkurs wiedzy o swojej miejscowości ph.: „Siedliska, wieś, w której mieszkam”,
konkurs matematyczny „Kangur” 2001,2003 /dwóch laureatów dwukrotnie/,
konkurs plastyczny ph.: „Jak spędzić zdrowo wolny czas”, „Chrońmy świat”, „Krzyś i jego przyjaciele”

Udział w konkursach na szczeblu gminy:

konkursie „Jasełek i grup kolędniczych” – I miejsce,
konkursie recytatorskim „Klasycy dzieciom”, 
konkursie piosenki ph.: „Pogórzański Turniej Śpiewających Dzieci” – III miejsce i indywidualnie III miejsce,
konkursach plastycznych ph.: „Kukła bajkowa”, „Kartka z kalendarza” – III miejsce, „Projekt okładki dla ulubionej książki” – 2 wyróżnienia, „Pisanka na wesoło” – I miejsce, „Magiczna kartka świąteczna”,
konkursie ortograficznym ph.:, „Dyktando z pułapkami” w turnieju ortograficznym II miejsce uczennica klasy III,
zawodach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, biegi sztafetowe, trójbój i czwórbój LA, turniej szachowy.

Akcje, działania w środowisku:
 
włączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
akcja na rzecz dzieci niepełnosprawnych, „Fundacja Wszystko dla Dzieci”, 
zbiórka zabawek, książek, przyborów szkolnych, słodyczy i przekazanie ich wraz z życzeniami do Domu Dziecka nr 2 w Tarnowie,
akcja pomocowa dla osób starszych,
zbiórka zabawek dla oddziału przedszkolnego w naszej szkole,
przekazanie książek bibliotece w Rzeny k. Wilna, zbieranie darów dla Ukrainy,
zorganizowanie imprez środowiskowych: Święto Rodziny, Jasełka,
przygotowanie i przedstawienie programu artystycznego podczas Wiejskich Dożynek.

Kontynuowane były działania zainicjowane w latach poprzednich, a to: udział w akcji Sprzątania Świata, Sprzątania Gminy, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, wykonywanie stroików i składanie życzeń świątecznych czynnym i emerytowanym pracownikom szkoły oraz instytucjom samorządowym, opieka i porządkowanie cmentarzy wojskowych /3 cmentarze z okresu I wojny światowej, mogiła i Grób Nieznanego Żołnierza z II wojny/, udział w obchodach Święta Niepodległości na cmentarzu Legionistów w Łowczówku.

Patrząc na wieloletnią działalność szkoły należy podkreślić, oprócz wymienionych już form działań, opiekuńczy stosunek do dzieci przejawiający się troską o ich warunki bytowe /w czasach powojennych zaopatrzenie w odzież i paczki żywnościowe, prowadzona akcja dożywiania, socjalna pomoc finansowa w formie zapomóg i stypendium socjalnego/, zorganizowanie czasu podczas ferii zimowych i wakacji.

Dla przybliżenia uczniom piękna, kultury materialnej i duchowej naszego narodu, poznania rodzinnego kraju organizowane były wycieczki. Tu wymienić należy wycieczki po najbliższej okolicy i wycieczki dalsze; a więc: po Siedliskach, do Tuchowa i Tarnowa, Ciężkowic, obóz wędrowny w okolicach Gorlic i Wysowej, Jamnej, Bukowca, Zalipia, Lusławic, Parku Krajobrazowego pasma Brzanki, Trzemesnej, Melsztyna, Bochni, Krakowa, Ojcowa, Wieliczki, Oświęcimia, Pszczyny, Lublina i Majdanka, Warszawy, Gdańska, Sandomierza i Bananowa, w Tatry, Pieniny, Bieszczady, Łańcuta i Leżajska, Rytra, Chorzowa, Częstochowej, do Wrocławia /na Panoramę Racławicką/, Krynicy i Kamiannej, Pilzna.

Nie ominęły naszych uczniów tragiczne wypadki, które były przyczyną śmierci sióstr zatrutych grzybami w 1983 r. i wypadek drogowy w 1995 r.
 
Szkoła pielęgnowała tradycje chrześcijańskie, które wypływały z potrzeb uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Przejawem troski o duchowy rozwój dzieci i młodzieży była katechizacja, której dokonywali proboszczowie w ramach lekcji religii odbywających się do roku szkolnego 1947/48 w szkole, jako obowiązkowy przedmiot nauczania, udział we mszy świętej rozpoczynającej i kończącej rok szkolny oraz rekolekcjach parafialnych.

Kiedy w latach 1948 do 1990 siatka godzin nie obejmowała religii wówczas nauka religii odbywała się w szkole, ale jako zajęcia pozalekcyjne, następnie uczniowie uczęszczali na lekcje religii do sali katechetycznej w kościele. W roku szkolnym 1990/91, po przeszło 30 latach wróciła do szkół religia jako przedmiot nauczania.

Ambicją dobrze prosperującej od ponad 100 lat szkoły było mieć patrona. W związku z tym, w roku szkolnym 1991/92, ówczesny dyrektor szkoły p. Maria Szumlańska zainicjowała i podjęła niezbędne działania zmierzające do nadania szkole imienia. Na terenie szkoły przystąpiono do pracy z przyszłym patronem, postacią Romana Piskora, długoletniego kierownika tutejszej szkoły. Wniosek ten nie został jednak sfinalizowany. Zgodnie z wymogami władz oświatowych szkoły winny mieć patrona, a zwłaszcza nowo oddawane do użytku obiekty, dlatego ponownie rozpoczęto starania o nadanie imienia. Na zebraniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum dyrektorzy szkół p. Marzanna Gawron i p. Lucyna Jamka, przedstawili propozycję, a to: postać byłego kierownika szkoły Romana Piskora, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Marię Konopnicką. Rada Rodziców opowiedziała się za Prymasem Tysiąclecia – Kardynałem Stefanem Wyszyńskim jako patronem szkoły podstawowej i gimnazjum. Kandydatura została zaakceptowana przez ogół rodziców, członków Rady Pedagogicznej i uczniów. W związku z tym rozpoczęto procedurę związaną z nadaniem imienia i opracowano harmonogram działań.

Działania obejmowały:
pogłębianie wiadomości o przyszłym patronie poprzez:

- wykonanie gazetek tematycznych w klasach,
- dwuetapowy konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim,
- konkurs plastyczny ph.: „Prymas w moich oczach’,
- wystawa prac plastycznych uczniów ph.: „Prymas Tysiąclecia”,
- konkurs albumów „Nasz patron – Kardynał Stefan Wyszyński”,
- nauka hymnu szkoły, którego słowa napisał o. Stanisław Gruszka,
- spotkanie uczniów z o. Stanisławem Gruszką – redemptorystą, Siedliszczaninem z pochodzenia, który przedstawił postać kardynała jako człowieka,        kapłana i patriotę,
- prelekcja pracownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowie z równoczesną prezentacją książki pt. „Z Zuzeli na stolicę prymasów” p. Z. Śliwy,
- wycieczka do Komańczy, miejsca uwięzienia Prymasa.
- zorganizowanie w kościele wystawy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, której eksponatami były prace konkursowe uczniów, naszych szkół oraz chętnych   miejscowych twórców, rodziców i młodzieży,
- przygotowanie programu artystycznego i przedstawienie go podczas uroczystości nadania szkołom imienia. 

Na uroczystej Mszy Świętej, dnia 4.09.2002 r. inaugurującej rok szkolny 2002/2003 nastąpiło poświęcenie sztandaru, który został ufundowany przez mieszkańców Siedlisk, którzy złożyli datki podczas rozprowadzania przez członków Rady Rodziców okolicznościowego kalendarza na rok 2002 – Kardynał Stefan Wyszyński patronem Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Siedliskach. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Władysław Szewczyk. Msza Święta celebrowana była przez księży: Władysława Szewczyka, proboszcza Stanisława Augustyna, wikariusza Jacka Kantora, księży z Jodłówki i Lubaszowej. W uroczystości licznie wzięli udział zaproszeni goście; przedstawiciele miejscowych władz samorządowych, Starostwa Powiatowego, przedstawiciel Delegatury w Tarnowie i wizytator J. Zięba, Kurator Oświaty w Krakowie – Jerzy Lackowski oraz nauczyciele obu szkół, rodzice i uczniowie. Do pokrycia wysokich kosztów wykonania sztandaru włączyli się zarówno zaproszeni goście, jak również deklarujący się indywidualnie Siedliszczanie wyrażający chęć upamiętnienia tego wydarzenia w formie imiennego gwoździa.

Kadra kierownicza i nauczyciele Szkoły w Siedliskach

Jan Lewandowski 21 maj 1874 r. - 1 grudzień 1874 r.
Ananiasz Cycoń grudzień 1874 r.- sierpień 1882 r.
Andrzej Wioch 1 wrzesień 1882 – 31 sierpień 1883 r.
Stanisław Lusiński 1883 r. do połowy 1885 r.
Wojciech Chmielowski 1885 r. –1889 r.
Ignacy Marczyk 1889 r. – 1900 r.
Władysław Hałdziński 1900 r. – sierpień 1901 r.
Feliks Gierucki (lub Gieracki) 15 sierpień 1901 r. – 31 styczeń 1904 r.
Michał Bartosz 1 luty 1904 r. – 31 sierpień 1908 r.
nauczyciel Józefa Bartosz rok szkolny 1905/1906
Stefania Kisielewska  
Maria Witkowska rok szkolny 1908/1909
Wojciech Wielgus – kierownik szkoły

24 sierpień 1909 do rok szkolny 1929/1930 z przerwą w latach 1915 – 1918 (był na wojnie)

nauczyciele:

Weronika Szymczykówna (pół roku)
Julia Łabędziówna
Tomasz Mazgaj 1910 – 1912
rok szkolny 1914/1915 – nie było nauki z powodu działań wojennych
Czesław Klocek 1918 r. – 1917 r. – zastępował kierownika 
Wojciecha Wielgusa
Ks. Józef Szułakiewicz
Ks. Jan Grecki
Stefan Gontarski,
Eugeniusz Sowiński
Ks. Michał Gruszkowski
Maria Filipowiczówna
Maria Stradzianka
Władysława Składzieniówna
Ks. Józef Urbański
Maria Stodołkówna
Irena Jodłowska
Stefania Nytkowa
Janina Ferensówna
Stefania Okisiówna
Czesław Wielgus
Stefania Misiówna
Irena Ptaszykówna
Mieczysław Kuca (zmienił nazwisko na Krywański lub Krzywoński) –pełnił obowiązki kierownika szkoły w roku szkolnym 1930/31
Roman Piskor – kierownik szkoły

1 sierpień 1931r. – 1 wrzesień 1968 r.

nauczyciele:

Maria Piskorowa
Janina Frankiewicz
ks. Stanisław Stasięk
ks. Kazimierz Kozłowski
Antonina Jabłońska
ks. Jan Kurek
Zofia Łabodzianka
Helena Zielińska
Helena Stein
ks. Antoni Ramian
Anna Dylska
Maria Wiechowska
Zofia Golonka
Maria Gacek
Bronisława Wróblewska
Cecylia Bilińska
Helena Liszukiewicz
Czesław Liszukiewicz
Piotr Frysztak
Antonina Korol – w roku szkolnym 1966/67 pełniła obowiązki kierownika szkoły
Maria Mierzwiak
Maria Niemczak
Maria Mastalerz
Ks. Maciej Harbut
Bronisława Gąsiorowska
Bogusława Hadas
Jan Trędowicz – przewodnik organizacji harcerskiej
Maria Orlik – później Berdychowska
Helena Mierwa
Janina Ziomek
Wanda Malisiewicz
Stanisława Węgrzyn
Maria Kras
Maria Szumlańska
Janina Witos – później Łuczkiewicz
Bogumiła Kmak
Irena Sajdak
Józefa Motyka
Tadeusz Kozaczka- kierownik szkoły

1 wrzesień 1968 r. – 1973 r.

w roku szkolnym 1971/72 przemianowany na dyrektora szkoły
 
nauczyciele:

Maria Gacek
Stanisława Węgrzyn
Zofia Kozaczka
Maria Kras
Maria Szumlańska
Janina Łuczkiewicz
Józefa Motyka
Bogumiła Kmak
Irena Sajdak
Fryderyka Schabowska
Janina Wolska – później Kuczun
Zofia Parys – później Garbowska
Krzysztofa Kiełbasa
Barbara Kuropatwa
Małgorzata Kuropatwa – później Majchrowicz
Józefa Kita
Wiesław Wajda
Irena Kordzikowska
Marian Szafran
Krystyna Jakubowska
Halina Hudyka
Danuta Żaba – później Piwowar
Stanisława Gieracka
Roman Such - dyrektor szkoły
 
rok szkolny 1973/74

nauczyciele:

Stanisława Węgrzyn
Maria Kras
Maria Szumlańska  
Bogumiła Kmak
Krzysztofa Kiełbasa
Fryderyka Schabowska
Irena Kordzikowska
Halina Hudyka
Wiesław Wajda
Józefa Wajda z.d. Kita
Elżbieta Such
Stanisława Gieracka
Otylia Mastalerz
Janina Walkowicz
Małgorzata Majchrowicz
Joanna Nosal - dyrektor szkoły


rok szkolny 1974/75

nauczyciele:

Stanisława Węgrzyn
Maria Kras
Maria Szumlańska  
Bogumiła Kmak
Krzysztofa Kiełbasa
Irena Kordzikowska
Halina Hudyka
Wiesław Wajda
Józefa Wajda
Małgorzata Majchrowicz
Stanisława Gieracka
Otylia Mastalerz
Helena Sądel
Halina Ciechoń
Stanisław Jaworski - dyrektor szkoły

21 sierpień 1975 r. – 20 wrzesień 1982 r.

nauczyciele:

Stanisława Węgrzyn
Maria Kras
Maria Szumlańska  
Bogumiła Kmak
Krzysztofa Kiełbasa
Irena Kordzikowska
Halina Hudyka
Wiesław Wajda
Józefa Wajda
Małgorzata Majchrowicz
Stanisława Gieracka
Otylia Mastalerz
Helena Sądel
Michalina Jaworska
Irena Winko
Danuta Polak
Irena Gniadek
Barbara Zborowska
Bogusław Maciaszek
Romualda Bujak
Jadwiga Ryndak
Danuta Totoś
Urszula Żaba
Jacek Gawron
Elżbieta Romanowska z.d. Karpała
Wiesław Samek
Michalina Jaworska - dyrektor szkoły
 
20 wrzesień 1982 r. – rok szkolny 1986/87

nauczyciele:

Stanisława Węgrzyn
Maria Kras
Maria Szumlańska  
Halina Hudyka
Małgorzata Majchrowicz
Otylia Mastalerz
Irena Kordzikowska
Helena Sądel
Józefa Wajda
Stanisław Jaworski
Bogusław Maciaszek
Jacek Gawron
Urszula Żaba
Elżbieta Romanowska 
Barbara Zborowska – później Karaś
Danuta Totoś
Jadwiga Różycka z.d. Ryndak
Barbara Skruch
Marek Marchwica
Wiesław Samek
Lucyna Jamka
Małgorzata Kopek – później Gacek
Małgorzata Wątroba - później Leszkiewicz
Krzysztof Klasa
Roman Klimek
Ewa Szwalec – później Sawicka
Łucja Cybulska – bibliotekarz 
Marek Marchwica - dyrektor szkoły
 
1 wrzesień 1987 r. – rok szkolny 1990/91

nauczyciele:

Stanisława Węgrzyn
Maria Kras
Maria Szumlańska  
Halina Hudyka
Małgorzata Majchrowicz
Otylia Mastalerz
Irena Kordzikowska
Helena Sądel
Józefa Wajda
Bogusław Maciaszek
Jacek Gawron
Wiesław Samek
Jadwiga Różycka
Danuta Totoś
Barbara Skruch
Roman Klimek
Lucyna Jamka
Małgorzata Gacek
Małgorzata Leszkiewicz
Teresa Góral
Małgorzata Kapałka
Halina Drużba
Anna Kulka
Stanisław Czopek
Bernadeta Wojtanowska
Marzanna Baran
Łucja Cybulska – biblio
Maria Szumlańska - dyrektor szkoły
 
rok szkolny 1991/92 – 1993/94

nauczyciele:

Stanisława Węgrzyn
Halina Hudyka
ks. Stanisław Augustyn
Małgorzata Majchrowicz
Otylia Mastalerz
Irena Kordzikowska
Helena Sądel
Józefa Wajda
Jacek Gawron
Wiesław Samek
Jadwiga Różycka
Danuta Totoś
Barbara Skruch
Roman Klimek
Lucyna Jamka
Małgorzata Gacek
Halina Drużba
Anna Kulka – później Ogiela
Stanisław Czopek
Marek Marchwica
Marzanna Grochecka – później Gawron
Łucja Cybulska – bibliotekarz
Małgorzata Kwiek
Małgorzata Musiał
Jadwiga Pawłowska
Wiesław Wójcik
Roman Krawczyk
Jadwiga Suchan
Maria Damian
Maria Kopyciak
Elżbieta Łyszczarz
Halina Hudyka - dyrektor szkoły

1 wrzesień 1994 r. – rok szkolny 1999/2000

nauczyciele:

Stanisława Węgrzyn
Helena Sądel
ks. Stanisław Augustyn
Małgorzata Majchrowicz
Lucyna Jamka
Otylia Mastalerz
Irena Kordzikowska
Józefa Wajda
Jacek Gawron
Jadwiga Różycka
Danuta Mendala z.d. Totoś
Barbara Skruch
Roman Klimek
Małgorzata Gacek
Halina Drużba
Anna Ogiela
Stanisław Czopek
Marek Marchwica
Marzanna Gawron
Łucja Cybulska – bibliotekarz
Małgorzata Kwiek
Maria Kopyciak
Jadwiga Pawłowska
Małgorzata Musiał
Wiesław Wójcik
Anna Żaba
Elżbieta Serafin
Halina Marek
Katarzyna Skrzyniarz
Barbara Serafin
Elżbieta Krawczyk
Grażyna Depukat
Zofia Gaj
Beata Rogozińska
Ewa Sikora
Anna Schabowska
ks. Jacek Kantor
Władysława Nowak-Gacek
Marzanna Gawron - dyrektor szkoły
 
od roku szkolnego 2000/2001

nauczyciele:

ks. Stanisław Augustyn
Irena Kordzikowska
Małgorzata Majchrowicz
Józefa Wajda
Barbara Skruch
Jadwiga Różycka
Danuta Mendala
Małgorzata Gacek
Marek Marchwica
Małgorzata Kwiek
Halina Drużba
Anna Ogiela
Łucja Cybulska – bibliotekarz
Elżbieta Opałka z.d. Serafin
Barbara Serafin
Władysława Nowak-Gacek
ks. Jacek Kantor
Barbara Sajdak
Agnieszka Ciepielowska
ks. Andrzej Wąsowicz
ks. Marek Rudziński
ks. Bogusław Cygan
Łukasz Forystek
Marek Mikos

Pracownicy obsługi:

Franciszek Skruch - woźny
Helena Wajda - woźna
Helena Wójcik - sprzątająca
Izabela Witek - sprzątająca
Kazimiera Pałucka - sprzątająca
Edward Sobarnia - woźny
Maria Roman - woźna
Józefa Gacek - sprzątająca
Aleksandra Wróbel - sprzątająca
Stanisław Grzybek - konserwator, palacz
Helena Sarad - sprzątająca
Irena Kras - woźna
Krystyna Hudy - sprzątająca
Iwona Hudyka - sprzątająca
Zofia Kopek - sprzątająca
Marta Wójcik - woźna
 
Pracownicy administracji:

Barbara Górka – później Wojatnowska
Józefa Marszałek – później Pałucka
Maria Pałucka
Janina Kucharska
Agata Wójcik – później Kawa
Małgorzata Majchrowicz
 

bottom
Copyright © 2018 Zespół Szkół w Siedliskach