top
logo

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Zasady rekrutacji
Wpisany przez admin   
Wtorek, 16 Luty 2016 00:00
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się od 27 marca 2017 roku. Zapisu dziecka dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka na drukach „Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedliskach".
Druki dostępne są od dnia 27 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.

Dzieci już uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są na podstawie DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
Pisemne deklaracje o kontynuacji uczęszczania do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są do 27 marca 2017 r.. Druki deklaracji dostępne są u nauczycieli oddziału, do którego dziecko uczęszcza.
Liczba wolnych miejsc do Oddziału Przedszkolnego określona zostanie po złożeniu deklaracji.
Od 1 września 2017 roku obowiązkiem przedszkolnym tzw. „zerówką" objęte zostały wyłącznie dzieci 6 - letnie (które nie rozpoczęły nauki w klasie 1).
Rekrutacja dotyczy wyłącznie kandydatów na przedszkolaka (dzieci 5-letnie i 4-letnie)
Kandydaci przyjmowani są do Oddziału Przedszkolnego w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Tuchów i tych, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów.
Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Tuchów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do Oddziału Przedszkolnego po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami.
Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 przewyższy liczbę wolnych miejsc, w procesie rekrutacji stosowany będzie system punktowy.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach.
W pierwszym etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria kwalifikacji dzieci określone w ustawie Prawo oświatowe:
1)    wielodzietność rodziny kandydata;
2)    niepełnosprawność kandydata;
3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria , których mowa mają jednakową wartość.
Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, jeżeli Oddział Przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami, stosowane są kryteria określone w Uchwale nr XXXVIII/251/2017 r. Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. :
1)    kandydat objęty jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dziecko 6-letnie (rok urodzenia 2011) lub starsze, które uzyskało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego);
2)    kandydat objęty jest prawem do edukacji przedszkolnej (dziecko 5-letnie (ur. 2012 r.) i 4-letnie (ur. 2013r.));
3)    rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w tej placówce;
4)    obydwoje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (prany opiekun) samotnie wychowujący kandydata, pracują zawodowo lub studiują w systemie stacjonarnym.

Burmistrz Tuchowa informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Tuchów w roku szkolnym 2017/2018 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedliskach na rok szkolny  2017/2018 pobierz
Zarządzenie Nr 28//2016/2017 z dnia 30.03.2017 r. Dyrektora Zespołu Szkól w Siedliskach w sprawie rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach na rok szkolny 2017/2018 pobierz
REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO pobierz
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pobierz

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Siedliskach na rok szkolny  2017/2018 pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Siedliskach na rok szkolny  2017/2018 pobierz
Zarządzenie Nr 29/2016/2017 z dnia 30.03.2017r. Dyrektora Zespołu Szkól w Siedliskach w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach na rok szkolny 2017/2018 pobierz
REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO pobierz
 
 
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 rozpoczyna się od 29 lutego 2016 roku. Zapisu dziecka dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka na drukach „Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedliskach".
Druki dostępne są od dnia 29 lutego 2016r. w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.

Dzieci już uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są na podstawie DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
Pisemne deklaracje o kontynuacji uczęszczania do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są do 22 lutego 2016 r.. Druki deklaracji dostępne są u nauczycieli oddziału, do którego dziecko uczęszcza.
Liczba wolnych miejsc do Oddziału Przedszkolnego określona zostanie po złożeniu deklaracji.
Od 1 września 2016 roku obowiązkiem przedszkolnym tzw. „zerówką" objęte zostały wyłącznie dzieci 6 - letnie (które nie rozpoczęły nauki w klasie 1).

Kandydaci przyjmowani są do Oddziału Przedszkolnego w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Tuchów i tych, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów.
 
Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Tuchów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do Oddziału Przedszkolnego po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami.
 
Burmistrz Tuchowa informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Tuchów w roku szkolnym 2016/2017 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.
Kryteria naboru:
Zasady i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Tuchów jest organem prowadzącym określa:

UCHWAŁA NR XXI/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym zobacz
ZARZĄDZENIE NR 211/2016 BURMISTRZA TUCHOWA zobacz
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pobierz
WNIOSEK O PRZYJĘCIE do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedliskach pobierz
Wzór oświadczenia pobierz
Wykaz wymaganych dokumentów poświadczających prawo do dodatkowych punktów w procesie rekrutacji pobierz

 

Zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach informuje, że
od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. do godz. 15. 00 odbędą się zapisy do szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017.
Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

W trakcie zapisów potrzebne będą następujące dokumenty:
1.Wypełniona karta zgłoszenia (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły).
2. Kserokopia aktu urodzenia dziecka
3. Opinie   lub   orzeczenie   Poradni   Psychologiczno-Pedagogicznej,  jeśli dziecko posiada
4. Karta zgłoszenia do świetlicy, jeśli będzie korzystał
5. Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Siedliskach wypełniony wniosek o przyjęcie do SP w Siedliskach

 

UCHWAŁA NR XX/126/2016 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie o kreślenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym  zobacz
ZARZĄDZENIE NR 211/2016 BURMISTRZA TUCHOWA pobierz
WNIOSEK O PRZYJĘCIE do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Siedliskach pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Siedliskach pobierz

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego Oddziału Przedszkolnego w  Szkoły Podstawowej w Siedliskach na rok szkolny 2015/2016


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkól w Siedliskach w sprawie rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego pobierz
Deklaracja  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego pobierz
Regulamin postępowania rekrutacyjnego pobierz
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego pobierz

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej w Siedliskach na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkól w Siedliskach w sprawie rekrutacji do klasy I pobierz
Wniosek przyjęcia do klasy I pobierz
Regulamin postępowania rekrutacyjnego pobierz
Karta zgłoszenia do klasy I pobierz

 

 

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej w Siedliskach na rok szkolny 2014/2015

 

Zasady rekrutacji zobacz

Karta zgłoszenia (dla kandydatów z obwodu szkoły podstawowej) pobierz

Wniosek (dla kandydatów spoza obwodu szkoły podstawowej) pobierz

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego Oddziału Przedszkolnego w  Szkoły Podstawowej w Siedliskach na rok szkolny 2014/2015

 

Zasady rekrutacji zobacz

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego (dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2104 urodzonych w drugiej połowie roku 2008) pobierz

Wniosek (dla kandydatów do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej) pobierz

 

 

bottom
Copyright © 2018 Zespół Szkół w Siedliskach